Wild About

Wildflowers

Acarospora Amphibola

Scientific Name: Acarospora amphibola

Common Names:

Plant Family: Acarosporaceae

Growth Habit: Lichenous