Wild About

Wildflowers

Acarospora Citrina

Scientific Name: Acarospora citrina

Common Names:

Plant Family: Acarosporaceae

Growth Habit: Lichenous